Till salu

Kärltvätt

Kärltvätt

I standardutförande kan tvätten hantera kärl på upp till 1100 liter. Kärltvättens kapacitet och funktion är anpassad för tvätt helt utan skadliga kemikalier. Genom Feistmantl’s unika och patenterade tvättfunktion kan kärlen tvättas med i huvudsak cirkulerat vatten med ett minimum av färskvatten. Vill man ge kärlet en fräsch doft tillsätts med fördel en dofttillsats med ex citrusdoft.

Kärltvätten tvättar samtidigt två kärl upp till 240 liter eller ett kärl över 240 liter

Kärlen tvättas även utvändigt inklusive lock och kärlets kanter. Tvättningen sker i helt slutet system utan kemikalier och för kärl upp till 1.100 liter helt utan manuell hantering. Tvättning med borstar har tillverkaren uteslutit då det på många europeiska marknader inte accepteras att ohyra, sot, oljerester mm sprids till andra kärl.

 • Kärlen tvättas samtidigt både utvändigt och invändigt genom en unik och patenterad tvättprocess, där kärlet roterar under tvättprocessen samtidigt som
  tredimensionella roterande jetmunstycken sprider vatten på tvättytorna.
 • Inget vattenläckage under tvättprocessen
 • Genom 360° rotation effektiviseras tvättningen och ger låg energikonsumtion med minimal vattenförbrukning.
 • Genom att kärlen roterar uppnås bästa tvätteffekt även på de mest svåråtkomliga delarna.
 • Genom att huvuddelen av tvättprocessen sker med cirkulerat vatten och färskvatten enbart används i tvättningens slutfas reduceras vattenåtgången per
  tvätt med 75%.
 • Genom rotationen undviks överskottsvatten på kärl/container botten efter avslutad tvätt.
 • Tre fritt programmerbara, valbara tvättprogram kan väljas för anpassad individuell tvätt av kärl.
 • Robust och i stort sett oförstörbar hydraulisk motor. Inga sensorer, motorer, ventiler mm i tvättkabinen. Detta ger längre hållbarhet och lägre servicekrav.

Enhetens kapacitet är beroende av grad av nedsmutsning av tvättade kärl. Normal kapaci-tet beräknas till 320 kärl/dag för mindre kärl och normala transportavstånd. Vid stationär tvätt av lindrigt nedsmutsade kärl, kan betydligt större volymer uppnås (beroende på handhavandekapacitet).

Tvätten betjänas av en, alternativt två personer, varav en chaufför och en medhjälpare. Medhjälparen fäster kärl/container på den hydrauliska hållaren baktill samt betjänar kontrollpanelen. Backkamera finns i hytten som gör det möjligt att följa tvättprocessen.

Beroende på kärlens grad av nedsmutsning väljer operatören bland tre förprogrammerade och valbara tvättprogram. Tvättprogrammen anpassas individuellt för att passa på respektive marknad. Beroende på valt program tvättas tunnan under 38 sek upp till 70 sekunder (förprogrammerade standardtider som kan ändras). Tvättprocessen avslutas genom att tunnan hänger upp och ner för bästa vattenavrinning. Under processen används i huvud-sak cirkulerat vatten men varje tvättcykel avslutas med sköljning med färskvatten. Färskvattenåtgången kan ställas individuellt och uppgår till ca 3 liter för små kärl och 14 för de största containrarna.

Tvättenheten innehåller en vattentank på 1.400 liter. Som extra option finns en större tank på 2 000 Liter. Genom ett avancerat, helt integrerat elektroniskt- och hydrauliskt system sker tvättning både invändigt och utvändigt, inklusive kärlets lock, i ≥70°C varmt vatten via tredimensionella jetmunstycken. Smutsvattnet renas därefter internt i anläggningens egen filteranläggning, varvid slam och partiklar samlas upp i separat behållare.

Uppsamlad slam och större partiklar töms vid behov i ett medföljande 240 liters kärl. Kärlet töms/byts ut vid behov.

All tvättning är miljövänlig och sker helt i slutet system, utan något vattenspill på operatör eller omgivning.

Tvätten kan uppdateras med:

 •   Högtryckstvätt med kopplas 18 meter slang för individuell tvätt av containrar och externa utrymmen.
 •   Evakueringspump för extern uppsugning av vatten i ex soprum
 •   Större desinfektionstank

20130502_083426